Минимализация обработки почвы при выращивании кукурузы в степях

<--Вернуться назад

452729_shatenka_telo_pole_kukuruza_zelyonaya_trava_1680x1050_(www.GdeFon.ru)Структурні зміни в системах землеробства, необхідність освоєння енергозберігаючих прийомів вирощування сільськогосподарських культур та розширення арсеналу засобів виробництва є основною причиною необхідності формування нового концептуального підходу до основного обробітку грунту.

Складність ситуації доповнюється різноманітністю грунтових умов, попередників, ступеня та типу забур’яненості, розподілу природних вологоресурсів, відсутністю чіткої систематики способів мінімального обробітку. Ці фактори стали причиною розбіжностей в оцінках агротехнічного і економічного значення як окремих заходів такого обробітку, так і знарядь для його здійснення при вирощуванні кукурудзи.

Польові досліди з даної проблеми проводились в 1985—2000 рр. в Дніпропетровській області на Ерастівській дослідній станції, в Дослідному господарстві „Дніпро“ Інституту зернового господарства УААН та на аграрному підприємстві „Первомайське“.

Середньорічна кількість опадів — 520 з яких 286 припадає на вегетаційний період. Сума ефективних температур за травень—вересень сягає1200—1300°С, що створює при розрахунковій випаровуваності 1080 мм практично постійний дефіцит вологи. Грунт дослідних ділянок — чорнозем звичайний малогумусний важко- та середньосуглинковий. Потужність гумусового горизонту — 60 см, вміст гумусу в орному шарі — 4,0—4,5 %.

На еродованих землях сьогодні кукурудзу прийнято вирощувати на фоні одного з видів мінімального обробітку грунту без обертання скиби при збереженні на поверхні грунту рослинних рештків. Позитивний вплив такого обробітку проявляється в більшому, на 11—28 мм, нагромадженні вологи в грунті взимку та зниженні ступеня забур’яненості на 35% при вирощування кукурудзи у ланці сівозміни чорний пар — озима пшениця. При посіві кукурудзи в більш напруженій ланці кукурудза МВС — озима пшениця вологозберігаючий ефект безполицевого обробітку послаблюється, а ступінь забур’яненості посівів зростає, порівняно з оранкою, практично у 2 рази. Результатом підвищення забур’яненості є зниження врожайності зерна на 3,5 ц/га — навіть на фоні проведення системи хімічних та агротехнічних заходів догляду за посівами.

Важливим в ефективності безполицевого обробітку грунту під кукурудзу є оцінка мульчі як фактору, що забезпечує якість посіву, змінює мікробіологічний фон в ризосфері та баланс поживних речовин в грунті. Виявилося, що видалення або спалювання на фоні такого обробітку рослинних рештків сприяє зростанню врожайності зерна кукурудзи на 1,9—3,4ц/га (табл. 1).

Подібна тенденція в реакції рослин кукурудзи на ступінь мульчування поверхні грунту розкрила одну з проблем грунтозахисного землеробства, яка полягає в пошуку технологічних засобів нейтралізації негативного впливу органічних решток.

Таким чином, мова йде про те, що разом з протиерозійними та вологорегулюючими функціями мульча стримує зростання продуктивності кукурудзи — в результаті токсикації сфери проростання насіння культури продуктами розкладу, гниття та інтенсивного підсилення грибкового та бактеріального фону.

Для перевірки стабільності агрофізичного стану грунту при поглибленні принципів мінімалізації провели випробування безполицевого — на 27—30 см і мілкого — на 12—13 см, восени, та поверхневого — на 6—8 см навесні основного обробітку.

 

Таблиця №1
Вплив способу обробітку грунту та мульчі на врожайність кукурудзи
Спосіб обробітку грунту Запаси продуктивної вологи в шарі 0 – 150 см, мм Кількість рослинних рештків, ц/га Забур’яненість посівів, шт./м Врожайність зерна, ц/га
Оранка 200 0 1,9 44,3
Безполицеве спушення 209 17,4 2,0 44,0
Те ж: а) з видаленням рослинних рештків 210 1,9 1,8 45,9
б) зі спалюванням стерні 208 0,5 1,8 47,4

 

Таблиця №2
Динаміка сезонної твердості грунту кукурудзи на фоні нульового обробітку
Варіанти технології Початок польових робіт Після посіву Фаза 6 – 7 листка Фаза цвітіння Збирання врожаю
Стандартна технологія 14,5 19,6 24,2 33,4 39,3
Ділянка без рослинних рештків 14,5 16,6 17,4 23,8 25,1
Ділянка з мульчуванням рослинними рештками 14,6 15,1 16,4 20,7 21,2

Після беззмінного проведення в сівозміні безполицевого глибокого обробітку грунту або оранки одноразове введення мінімальних способів дещо змінювало воднофізичні властивості грунту. Проте діапазон залежності вологозабезпеченості і твердості грунту знаходився в межах логічних оптимумів і не викликав радикальних змін ростової реакції гібриду кукурудзи Дніпровський 310. Лише при тривалому мілкому обробітку на зяб та поверхневому навесні запаси грунтової вологи знижувались на 14—18 мм, а твердість ріллі зростала з 12,2 до 16,7 кг/см.

Можливості чорнозему важкосуглинкового протистояти ущільненню і відновлювати оптимальні агрофізичні властивості послаблювалися особливо сильно у випадку, коли нульовий з осені обробіток грунту під кукурудзу проводився беззмінно протягом 3 років. Втрата 16 мм вологи при такому обробітку, в порівнянні з оранкою, веде до збільшення твердості 0—30 см шару грунту на 6,2 кг/см та зростання рівня забур’яненості в 2 рази. Це стало основними причинами зниження продуктивності кукурудзи на 9,0 ц/га.

Для перевірки особливостей динаміки твердості грунту на нульовому обробітку протягом вегетаційного періоду було визначено цей агрофізичний показник на посівах культури, де, по-перше,застосовувались всі рекомендовані агроприйоми вирощування кукурудзи, по-друге, з метою запобігання ущільненню чорнозему всі операції здійснювались вручну, по-третє, було виключено вплив кукурудзи — за рахунок дослідження варіанту без рослинних рештків на поверхні грунту.

На фоні нульового обробітку грунту та технології механізованої сівби і хімічного догляду за посівами відхилення показників твердості чорнозему від оптимального рівня посилювалося і вже після сівби становило 19,6 кг/см (табл. 2), і практично вся вегетація кукурудзи проходила в умовах надмірного ущільнення орного шару (33,4—39,3 кг/см).

В той же час твердість грунту на ділянках як з мульчуванням поверхні грунту, так і без рослинних залишків попередника не перевищувала21,2—25,1 кг/см навіть в строки, коли загроза надмірного ущільнення грунту була найбільш вірогідною.

Факторіальна оцінка впливу окремих технологічних блоків вирощування кукурудзи на будову грунту і його твердість при нульовому обробітку безпомилково вказує на те, що переущільнення чорнозему відбувається в основному за рахунок більшого висушення необробленого грунту і тиску, який створюють технологічно агрегати на грунт при виконанні польових робіт. Тому термінологічне поняття інтенсивності та мінімалізації обробітку грунту повинно включати не тільки глибину і частоту виконання операцій, пов’язаних з розпушенням грунту, а й всі ті процеси, які викликають необхідність проходу сільськогосподарської техніки на вирощування кукурудзи.

Для чорноземів степової зони при впровадженні нульового обробітку пріоритетним залишається подальше покращення воднофізичних властивостей грунту, створення сприятливих грунтових передумов для сівби культур та для ефективного застосування хімічних засобів боротьби з бур’янами, а також збільшення комбінаторної операційності агрегатів, яка дозволяє суттєво скоротити проміжні агроприйоми вирощування сільськогосподарських культур.

Таким вимогам найбільш повно відповідає посівний комплекс „Amazone“, базою якого є роторний культиватор, що забезпечує сівбу і суцільне поверхневе (на 6—8 см) спушення необробленого з осені грунту. Такий агрегат за один прохід виконує рихлення грунту, перемішування його з подрібненими рослинними рештками, ущільнення посівного шару гумовими котками і сівбу кукурудзи. Технологія вирощування кукурудзи на його базі поступається традиційній лише за вологозабезпеченістю та ступенем засміченості, але створює сприятливі умови для застосування гербіцидів і виконання наступних агротехнічних заходів. Рівень врожайності зерна знижується, порівняно з оранкою, лише на 0,8—1,9 ц/га.

Прямий посів в необроблений грунт сівалкою „Kinze“ поступався стандартній технології на основі оранки і сівбі комплексом „Amazone“ в збереженні вологи, характеризувався більшою щільністю на 7,7кг/см погіршував фітосанітарний стан (в результаті збільшення ступеня засміченості до 149 шт./м що разом з рослинними рештками створювало складні проблеми захисту посівів від бур’янів). Погіршення умов вирощування кукурудзи стало основною причиною зниження зернової продуктивності культури, порівняно з оранкою, на 8,3 ц/га.

Количество просмотров — 663

Так же, смотрят:

Выращивание кукурузы
Влияние агротехнических мероприятий выращивания на засоренность и влагообеспеченность кукурузы
Устойчивость исходного материала кукурузы к пузырчатой головне и ее вредоносность в южной лесостепи ...
Способы откорма свиней
Сроки уборки трав, время заготовки сена, сенокос
Благополучие молодняка свиней
Растительные корма в рационе свиней
ЩЕЛЕВЫЕ ПОЛЫ В СВИНАРНИКЕ
Нужно ли выбраковывать свиноматок по результатам первого опороса?
Отбор по потреблению кормов и кормоотдаче
Современные средства диагностики и вакцинации свиней
Англо-арабская порода
Голландская теплокровная порода
Гуцульская порода
Описание методик работы лошадей на корде
Ставим захромавшую лошадь на ноги
Стили верховой езды
Воспроизводство коз. Козление.
Способы доения коз
Обработка овечьей шерсти
Рацион овец
Кормление поросят до 45 дней
Использование зерновой барды в кормлении свиней
Система содержания мясных пород овец.
Выращивание телят на свежем воздухе, в домиках
Актуальные инновационные решения в свиноводстве.
Поточная технология производства свинины

Оставить комментарий

Войти с помощью: Интернет-магазин для животноводов!

Осушители для подстилки в животноводческих помещениях. Престартеры для поросят. Кормовые добавки для свиней. Оборудование для свинокомплексов. Станки для супоросных свиноматок. Станки для свиноматок на опоросе. Кормушки. Бетонно-щелевой пол. Бетонные балки. и многое другое!

Блок антивозврата для станции Тристар | TRISTAR

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Модуль антивозврата из нержавеющей стали оснащен вертикальными... 

Станция взвешивания и сортировки поросят на откорме TRISTAR

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Станция взвешивания и сортировки поросят на откорме TRISTAR Станция... 

Кормушка для зоны откорма, односторонняя, 0,30 м

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 0.30 м. Высота: 1 000 мм. Количество просмотров — 294 Так же, смотрят:Кормушка... 

Кормушка круглая для поросят на доращивании

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Высота: 1040 мм. Диаметр: 534 мм. Объем: 70 л. Количество секций: 8. Количество... 

Кормушка для зоны доращивания односторонняя, 1,80 м

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 1,80 м. Высота: 730 мм. Объем: 197 л. Количество просмотров —... 

Кормушка для зоны доращивания односторонняя, 1, 60 м

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 1,60 м. Высота: 730 мм. Объем: 175 л. Количество просмотров —... 

Кормушка круглая для поросят на доращивании с фиксацией к бетонно-щелевому полу

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка круглая для поросят. Объем: 21 л. Материал: пластик. Фиксация... 

Кормушка круглая для поросят на доращивании с фиксацией к пластиковому полу

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка круглая для поросят первого возраста на доращивании. Объем:... 

Кормушка пластиковая для свиноматки в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка из белого пластика для свиноматки в клетке опороса. Количество... 

Кормушка пластиковая для свиноматки в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка пластиковая для свиноматки в клетке опороса. Количество... 

Кормушка из нержавеющей стали для свиноматки в клетке опороса.

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка из нержавеющей стали для свиноматки в клетке опороса. Количество... 

Индивидуальная кормушка для свиноматки из нерж стали

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Индивидуальная кормушка для свиноматки из нержавеющей стали. Объем:... 

Индивидуальная кормушка для свиноматки оцинкованная

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Индивидуальная кормушка для свиноматки оцинкованная. Объем: 24 л. Количество... 

Кормушка пластиковая для поросят в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка пластиковая для поросят в клетке опороса. Диаметр: 240 мм. Высота:... 

Кормушка круглая из нерж стали для поросят в клетки опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка круглая из нержавеющей стали для поросят в клетке опороса. Диаметр:... 

Кормушка полимербетон для поросят в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка полимербетон для поросят в клетке опороса. Размеры: 350... 

Кормушка круглая для поросят в клетки опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка круглая для поросят в клетке опороса. Материал: бетон,... 

Спускная труба для клетки опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Спускная труба для клетки опороса для поилки свиноматки и поросят. Длина:... 

Кормушка для поросят полиэтиленовая

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка полиэтиленовая для клетки опороса с креплением. Фиксируется... 

Кормушка для поросят TIGSA

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка для клетки опороса круглая с делением.Фиксация на пол. Диаметр:... 

Контроллер подачи воды, 1 подключение

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Контроллер подачи воды на одну линию. В комплекте: — 1 шкаф управления —... 

Контроллер подачи воды, 2 подключения

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Контроллер подачи воды на две линии. В комплекте: — 1 шкаф управления —... 

Труба регулировки 900 мм 26Х34

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Труба регулировки крепится к трубе мембранного клапана. Позволяет... 

Мембранный клапан + труба из нерж.стали 1,20 м

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Автоматическое устройство для поддержания уровня воды. Состоит... 

Сосковая поилка для свиноматки 45 мм 1/2

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки 45 мм 1/2. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Сосковая поилка для свиноматки ENG 1/2

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки ENG 1/2. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Сосковая поилка для свиноматки 1/2

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки 1/2. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Сосковая поилка для свиноматки 98 1/2

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки 98 1/2. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Сосковая поилка для свиноматки SEV 1/2

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки SEV 1/2. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Сосковая поилка для свиноматки из нержавеющей стали

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки из нержавеющей стали. Корпус и механизм... 

Сосковая поилка для свиноматки из нержавеющей стали 1/2

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки из нержавеющей стали 1/2. Корпус и... 

Сосковая поилка для свиноматки 1/2 PS

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки 1/2 PS. Корпус и механизм из нержавеюшей... 

Сосковая поилка для свиноматки 15X21 18-28

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки 15X21 18-28. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Сосковая поилка для свиноматки из нержавеющей стали 1/4

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки из нержавеющей стали 1/4. Корпус и... 

Сосковая поилка для свиноматки ×2 1980550

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки. Корпус из латуни. Ниппель из нержавеющей... 

Поилка В19 для свиноматки

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка для свиноматки. Чаша и фитинги из нержавеющей стали. Соединения:... 

Поилка для свиноматки

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка для свиноматки и поросят. Эмалированная чаша. Соединения... 

Поилка SV20 для свиноматки

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка для свиноматки и поросят SV20 . Эмалированная чаша. Соединения... 

Поилка B15S для поросят на откорме

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка B15S для поросят на откорме. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка SV74 для поросят на откорме

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка SV74 для поросят на откорме. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка MONOFLO для поросят на откорме

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка MONOFLO для поросят на откорме. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка SV95S для поросят на откорме

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка SV95S для поросят на откорме. Чаша эмалированная и фитинги... 

Поилка В10 для поросят на доращивании

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка B10 для поросят на доращивании. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка SV72 для поросят на доращивании

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка SV72 для поросят на доращивании. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка SV93 для поросят на доращивании

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка SV93 для поросят на доращивании. Чаша эмалированная и фитинги... 

Поилка MONOFLO для поросят на доращивании

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка MONOFLO для поросят на доращивании. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка SV70 для поросят в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка SV70 для поросят в клетке опороса. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка для поросят В8 в клетке опороса

  Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка В8 для поросят в клетке опороса. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка MONOFLO для поросят в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка MONOFLO для поросят в клетке опороса. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка для поросят в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка для поросят в клетке опороса. Чаша эмалированная, фитинги...