Влияние агротехнических мероприятий выращивания на засоренность и влагообеспеченность кукурузы

<--Вернуться назад

pole+kukuruzi+zlaki+kukuruza+45927166339До цього часу тривають дискусії стосовно строків сівби кукурудзи. Наукою та практикою рекомендуються як більш ранні, в порівняні з оптимальними, так і більш пізні строки сівби. Останні сприяють кращому очищенню полів від пізніх бур’янів.

Слід відзначити, що вплив строків сівби на врожайність кукурудзи тісно пов’язаний із погодними умовами в період проростання насіння і на початку розвитку рослин. Ранній строк сівби може бути ефективнішим від наступного, а при сівбі в холодний і непрогрітий грунт та поверненні холодів — поступатися йому.

Вивчення строків сівби, густота стояння рослин різних гібридів кукурудзи проводились в навчально-дослідному господарстві „Ювілейний“ Полтавського державного сільськогосподарського інституту в 1995—1998 рр. Висівались гібриди: ранньостиглий Дніпровський 203 МВ та середньостиглий Дніпровський 310 МВ. Грунт дослідного поля — опідзолений чорнозем, утворений на карбонатному лесі важкосуглинистого механічного складу з вмістом гумусу в орному шарі 3,9—4,4 %, рухомого фосфору — 9,5 мг, калію — 14,2 мг на 100 г грунту.

 

Таблиця №1.
Запаси продуктивної вологи (мм) в шарі грунту 0—60 см на посівах кукурудзи
Строки визначення Гібриди Густота стояння рослин тис. шт./га
50 60 70 80
1995 рік (сухий)
Після сівби Дніпровський 203 МВ 73,9 72,3 73,4 73,0
Дніпровський 273 МВ 72,8 73,0 73,1 73,4
Дніпровський 284 МВ 73,8 73,8 72,9 72,9
Дніпровський 310 МВ 74,0 71,8 72,3 73,2
Цвітіння волоті Дніпровський 203 МВ 44,6 36,1 34,1 27,5
Дніпровський 273 МВ 45,1 37,5 35,7 27,7
Дніпровський 284 МВ 44,9 36,5 32,6 27,0
Дніпровський 310 МВ 44,4 36,7 31,3 26,1
1997 рік (вологий)
Після сівби Дніпровський 203 МВ 93,5 95,0 95,0 93,8
Дніпровський 273 МВ 96,7 96,5 96,8 92,0
Дніпровський 284 МВ 94,8 94,5 94,9 92,5
Дніпровський 310 МВ 94,3 93,8 93,0 92,9
Цвітіння волоті Дніпровський 203 МВ 49,0 45,2 40,2 28,6
Дніпровський 273 МВ 48,4 42,9 39,2 29,1
Дніпровський 284 МВ 46,4 40,1 38,1 25,7
Дніпровський 310 МВ 48,7 40,5 36,6 24,4

 

Таблиця №2.
Врожайність гібридів кукурудзи (ц/га) залежно від строків сівби та густоти стояння рослин
Строк сівби Густота стояння, тис.шт./га Дніпровський 203 МВ Дніпровський 273 МВ Дніпровський 284 МВ Дніпровський 310 МВ
1995 рік
23 квітня 50 45,8 47,7 51,5 54,1
60 50,5 54,5 58,9 61,7
70 52,4 60,7 60,5 63,3
80 53,3 60,7 58,5 61,9
1 травня 50 52,6 60,2 54,5 54,1
60 54,3 66,0 59,4 61,9
70 55,4 66,2 62,4 65,6
80 53,4 64,6 59,8 63,2
8 травня 50 46,0 53,4 51,6 58,3
60 50,6 56,4 58,4 66,2
70 54,6 61,0 58,8 65,8
80 51,2 61,6 56,6 53,4
15 травня 50 38,4 48,8 39,8 52,7
60 44,0 50,4 49,6 56,5
70 44,2 55,0 51,8 54,5
80 46,4 53,8 50,4 53,1
1997 рік
26 квітня 50 40,7 42,0 46,4 46,7
60 42,3 45,1 52,7 51,8
70 43,0 47,3 55,3 53,5
80 43,7 45,2 55,0 52,1
1 травня 50 41,2 44,2 48,7 47,4
60 41,9 44,9 53,2 51,3
70 42,0 46,3 53,3 51,0
80 42,4 45,9 53,1 50,7
8 травня 50 39,5 42,6 51,0 50,9
60 42,7 47,4 54,8 56,4
70 43,8 48,8 58,4 57,0
80 45,2 47,3 57,8 55,0
15 травня 50 37,4 40,9 46,7 40,6
60 41,1 44,3 50,7 45,7
70 41,8 45,6 53,0 48,2
80 38,7 43,8 52,2 46,2

Сума атмосферних опадів складала у 1995 році — 669,4, у 1996 році — 619,0, у 1997 році — 755,6 і у 1998 році — 563 мм. Але загальна кількість опадів не дає об’єктивної оцінки вологозабезпеченості посівів кукурудзи. Важливо проаналізувати кількість опадів за вегетаційний період та вміст продуктивної вологи в грунті. Так, за вегетаційний період 1995 року випало 297, 1996 року 274, 1997 року — 409,4 і 1998 року — 325 мм атмосферних опадів. Для порівняння візьмемо дані врожайності за 1995 та 1997 роки, які визначимо як сухий та вологий відповідно.

Починаючи із фази утворення 7—8 листка приріст вегетативної маси кукурудзи різко збільшується, що супроводжується значним підвищенням потреби рослин у воді. У фазі цвітіння волоті — молочна стиглість кукурудза накопичує велику кількість вегетативної маси, розвиває потужну листову поверхню та потребує великої кількості води. Після цього приріст сухої речовини продовжується, а сира маса рослин зменшується внаслідок зниження загальної оводненості тканин. В такій же послідовності із наростанням сирої маси змінюється і потреба у воді рослин. Відмічаючи період цвітіння волоті — молочна стиглість кукурудзи як критичний по вологозабезпеченності визначення запасів продуктивної вологи у нашому досліді проводились саме у цей період.

Аналізуючи показники запасів продуктивної вологи (табл.1) можливо зробити висновок, що вологозабезпеченість рослин кукурудзи у 1997 році була більшою, ніж у 1995 році, але погодні умови у ці роки помітно різнились не тільки за кількістю атмосферних опадів, а й температурним режимом та відносною вологістю повітря, що суттєво впливало на тривалість періодів росту та розвитку кукурудзи та її продуктивність.

Весняний період 1997 року характеризувався холодною погодою та рясними дощами. Грунт в період від першого і до третього строків сівби прогрівався не більш як на 5—6°С. Сходи кукурудзи з’явилися пізно і істотної різниці в появі їх відповідно строків сівби не спостерігалось, бо насіння кукурудзи пролежало в грунті понад 20 днів і почало проростати практично після 15 травня. Це, в свою чергу, негативно вплинуло на ріст, розвиток та врожайність гібридів кукурудзи (табл. 2). В період збирання врожаю вологість зерна гібриду Дніпровський 310 МВ становила понад 40%. Відомо, що для висушування до кондиційної вологості 14% на кожну тонну зерна кукурудзи необхідно затратити велику кількість енергії. Тому при вирощуванні кукурудзи слід опиратися в першу чергу на зовнішньо керовані фактори, завдяки яким ми зможемо встановити оптимальні умови для росту, розвитку та дозрівання кукурудзи.

За даними отриманої врожайності (табл.2) ми маємо можливість визначити найбільш прийнятну густоту стояння рослин та строк сівби для гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Аналізуючи 1995 рік, можемо стверджувати, що найвищу врожайність ранньостиглий гібрид Дніпровський 203 МВ формував при строках сівби 1 та 8 травня при густоті стояння 70 тис. рослин на гектарі. При сівбі 23 квітня врожайність не зменшувалась, при умові збільшення густоти стояння до 80 тис. рослин на га. Гібриди середньоранньої групи стиглості Дніпровський 273 МВ та Дніпровський 284 МВ найвищу врожайність сформували на строках сівби 1 та 8 травня при густоті стояння 60—70 тис. рослин на гектар.

 

Таблиця №№3.
Вплив строків сівби та густоти стояння рослин на забур’яненість посівів кукурудзи
Строки сівби Густота стояння тис. росл./га Забур’яненість
шт.м г/м
23—26.04 50 24,3 86,2
60 29,2 79,6
70 28,0 75,4
80 28,0 64,0
1.05 50 25,9 78,8
60 28,2 72,0
70 23,5 58,8
80 19,9 42,6
8.05 50 20,7 66,3
60 18,8 61,8
70 18,7 47,5
80 17,4 39,9
15.05 50 19,4 57,8
60 18,7 50,5
70 15,1 40,7
80 16,9 37,7

Від строків сівби залежить умови життя і розвитку рослин кукурудзи, повнота, дружність і своєчасність сходів, темпи росту і розвитку рослин, а також рівень урожаю. При виборі строків сівби необхідно враховувати грунтово-кліматичні умови. Зокрема, характерні у більшості років весняного періоду — темпи наростання температур повітря і грунту, їх рівномірність. Строки і частоту заморозків, загальну тривалість безморозного періоду, а також біологічні властивості вирощуваних гібридів та інші фактори. Отже, практичне вирішення питання про строки сівби кукурудзи завжди необхідно узгоджувати з умовами, які складаються у весняний період.

Треба підкреслити, що умови недостатнього зволоження Лісостепової зони вимагають особливо чіткого дотримання оптимальних строків сівби, оскільки верхній шар грунту тут швидко прогрівається і підсихає. При запізнілій сівбі насіння часто потрапляє в недостатньо вологий шар грунту, повільно вбирає воду і проростає неповністю, внаслідок чого сходи бувають зрідженими і ще більше пригнічуються бур’янами. До того ж пізно посіяні середньостиглі гібриди не завжди досягають повної стиглості через зниження температури восени.

Внаслідок сівби раніше оптимальних строків, коли насіння потрапляє в недостатньо прогрітий грунт, період сівба — сходи значно подовжується і в окремі роки (1997) досягає 24 і навіть більше днів.

Результати фенологічних спостережень за ростом і розвитком гібридів кукурудзи показують, що при більш ранніх строках сівби друга половина вегетації кукурудзи (від цвітіння волотей до повної стиглості) скорочується, а при пізніх — продовжується.

Подовження другої половини вегетації при пізніх строках сівби призводить до того, що процес формування зерна відбувається в менш сприятливих умовах, ніж при ранніх строках сівби. У другій половині вегетації середньодобова температура значно знижується, інтенсивність сонячного освітлення зменшується, відносна вологість повітря підвищується. В результаті цього процес формування зерна відбувається повільніше, ніж при сівбі в ранні строки, порушується нормальний процес пересування пластичних речовин із зелених органів у зерно, що негативно впливає на рівень врожаю і його якість.

Відомо, що кількість років з достатньою забезпеченістю кукурудзи на зерно теплом в нашій зоні у відсотках для гібридів різних груп стиглості становить: для ранньостиглих — 100%, середньоранніх — 90% і середньостиглих — 80%.

Кукурудза потребує доброго освітлення, затінення її бур’янами призводить до різкого пониження росту та зниження врожайності.

Боротьба з бур’янами на дослідних ділянках велась в системі основного та передпосівного обробітку грунту. Визначення потенційної засміченості в грунті на глибині 0—10 см показало, що тип її однорічний однодольно-дводольний, де переважають такі бур’яни як мишій сизий, просо куряче, щириця звичайна, гречка в’юнка, рідше зустрічались багаторічні: березка польова, осот рожевий.

На цій основі застосувався грунтовий гербіцид харнес в дозі 2,5 л/га, який забезпечив загибель бур’янів в середньому за роки досліджень від 75 до 85 %.

В досліді виявлена деяка залежність забур’яненості від строків сівби, вона дещо зменшується при більш пізніх строках. Поряд із цим помічена суттєва різниця в зменшенні ваги повітряно-сухої маси бур’янів зі збільшенням густоти стояння кукурудзи з 50 до 80 тис. рослин/га (табл.3).

Таким чином, проведені досліди показали, що ступінь забур’яненості посівів кукурудзи залежить від строків сівби та густоти стояння рослин. Найбільш високу врожайність гібридів кукурудзи забезпечує густота стояння рослин 60-70 тис./га при строках сівби 1 та 8 травня.

Количество просмотров — 415

Так же, смотрят:

Выращивание кукурузы
Повышение урожайности зерна кукурузы
Кукуруза требования к климатическим условиям
Предпосевная обработка почвы под кукурузу
Минимализация обработки почвы при выращивании кукурузы в степях
Производство гибридных семян
Селекция кукурузы
Генетика кукурузы
Болезни кукурузы
Устойчивость исходного материала кукурузы к пузырчатой головне и ее вредоносность в южной лесостепи ...
Кукуруза, выращивание и уход.
Кукуруза в огороде
Бизнес на выращивании кукурузы
Технология возделывания кукурузы на силос – особенности выращивания и уборки урожая
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ
Технология возделывания кукурузы на силос и зеленый корм
Особенности выращивания кукурузы на орошении
Уборка кукурузы
Смешанные посевы кукурузы с бобовыми на силос и зеленый корм
СОРТА И ВЫРАЩИВАНИЕ КУКУРУЗЫ
Технологии выращивания кукурузы на зерно
Особенности выращивания подсолнуха, кукурузы, пшеницы.
Послеуборочное дозревание зерна: пшеницы, ячменя, кукурузы
Вредители кукурузы и меры борьбы с ними
Негативные факторы влияющие на кукурузу
Физические свойства и физиолого-биохимические особенности кукурузы
Особенности качества заготовляемой кукурузы

Оставить комментарий

Войти с помощью: Интернет-магазин для животноводов!

Осушители для подстилки в животноводческих помещениях. Престартеры для поросят. Кормовые добавки для свиней. Оборудование для свинокомплексов. Станки для супоросных свиноматок. Станки для свиноматок на опоросе. Кормушки. Бетонно-щелевой пол. Бетонные балки. и многое другое!

Блок антивозврата для станции Тристар | TRISTAR

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Модуль антивозврата из нержавеющей стали оснащен вертикальными... 

Станция взвешивания и сортировки поросят на откорме TRISTAR

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Станция взвешивания и сортировки поросят на откорме TRISTAR Станция... 

Кормушка для зоны откорма, односторонняя, 0,30 м

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 0.30 м. Высота: 1 000 мм. Количество просмотров — 294 Так же, смотрят:Кормушка... 

Кормушка круглая для поросят на доращивании

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Высота: 1040 мм. Диаметр: 534 мм. Объем: 70 л. Количество секций: 8. Количество... 

Кормушка для зоны доращивания односторонняя, 1,80 м

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 1,80 м. Высота: 730 мм. Объем: 197 л. Количество просмотров —... 

Кормушка для зоны доращивания односторонняя, 1, 60 м

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 1,60 м. Высота: 730 мм. Объем: 175 л. Количество просмотров —... 

Кормушка круглая для поросят на доращивании с фиксацией к бетонно-щелевому полу

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка круглая для поросят. Объем: 21 л. Материал: пластик. Фиксация... 

Кормушка круглая для поросят на доращивании с фиксацией к пластиковому полу

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка круглая для поросят первого возраста на доращивании. Объем:... 

Кормушка пластиковая для свиноматки в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка из белого пластика для свиноматки в клетке опороса. Количество... 

Кормушка пластиковая для свиноматки в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка пластиковая для свиноматки в клетке опороса. Количество... 

Кормушка из нержавеющей стали для свиноматки в клетке опороса.

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка из нержавеющей стали для свиноматки в клетке опороса. Количество... 

Индивидуальная кормушка для свиноматки из нерж стали

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Индивидуальная кормушка для свиноматки из нержавеющей стали. Объем:... 

Индивидуальная кормушка для свиноматки оцинкованная

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Индивидуальная кормушка для свиноматки оцинкованная. Объем: 24 л. Количество... 

Кормушка пластиковая для поросят в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка пластиковая для поросят в клетке опороса. Диаметр: 240 мм. Высота:... 

Кормушка круглая из нерж стали для поросят в клетки опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка круглая из нержавеющей стали для поросят в клетке опороса. Диаметр:... 

Кормушка полимербетон для поросят в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка полимербетон для поросят в клетке опороса. Размеры: 350... 

Кормушка круглая для поросят в клетки опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка круглая для поросят в клетке опороса. Материал: бетон,... 

Спускная труба для клетки опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Спускная труба для клетки опороса для поилки свиноматки и поросят. Длина:... 

Кормушка для поросят полиэтиленовая

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка полиэтиленовая для клетки опороса с креплением. Фиксируется... 

Кормушка для поросят TIGSA

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка для клетки опороса круглая с делением.Фиксация на пол. Диаметр:... 

Контроллер подачи воды, 1 подключение

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Контроллер подачи воды на одну линию. В комплекте: — 1 шкаф управления —... 

Контроллер подачи воды, 2 подключения

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Контроллер подачи воды на две линии. В комплекте: — 1 шкаф управления —... 

Труба регулировки 900 мм 26Х34

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Труба регулировки крепится к трубе мембранного клапана. Позволяет... 

Мембранный клапан + труба из нерж.стали 1,20 м

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Автоматическое устройство для поддержания уровня воды. Состоит... 

Сосковая поилка для свиноматки 45 мм 1/2

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки 45 мм 1/2. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Сосковая поилка для свиноматки ENG 1/2

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки ENG 1/2. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Сосковая поилка для свиноматки 1/2

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки 1/2. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Сосковая поилка для свиноматки 98 1/2

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки 98 1/2. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Сосковая поилка для свиноматки SEV 1/2

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки SEV 1/2. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Сосковая поилка для свиноматки из нержавеющей стали

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки из нержавеющей стали. Корпус и механизм... 

Сосковая поилка для свиноматки из нержавеющей стали 1/2

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки из нержавеющей стали 1/2. Корпус и... 

Сосковая поилка для свиноматки 1/2 PS

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки 1/2 PS. Корпус и механизм из нержавеюшей... 

Сосковая поилка для свиноматки 15X21 18-28

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки 15X21 18-28. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Сосковая поилка для свиноматки из нержавеющей стали 1/4

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки из нержавеющей стали 1/4. Корпус и... 

Сосковая поилка для свиноматки ×2 1980550

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки. Корпус из латуни. Ниппель из нержавеющей... 

Поилка В19 для свиноматки

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка для свиноматки. Чаша и фитинги из нержавеющей стали. Соединения:... 

Поилка для свиноматки

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка для свиноматки и поросят. Эмалированная чаша. Соединения... 

Поилка SV20 для свиноматки

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка для свиноматки и поросят SV20 . Эмалированная чаша. Соединения... 

Поилка B15S для поросят на откорме

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка B15S для поросят на откорме. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка SV74 для поросят на откорме

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка SV74 для поросят на откорме. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка MONOFLO для поросят на откорме

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка MONOFLO для поросят на откорме. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка SV95S для поросят на откорме

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка SV95S для поросят на откорме. Чаша эмалированная и фитинги... 

Поилка В10 для поросят на доращивании

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка B10 для поросят на доращивании. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка SV72 для поросят на доращивании

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка SV72 для поросят на доращивании. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка SV93 для поросят на доращивании

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка SV93 для поросят на доращивании. Чаша эмалированная и фитинги... 

Поилка MONOFLO для поросят на доращивании

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка MONOFLO для поросят на доращивании. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка SV70 для поросят в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка SV70 для поросят в клетке опороса. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка для поросят В8 в клетке опороса

  Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка В8 для поросят в клетке опороса. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка MONOFLO для поросят в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка MONOFLO для поросят в клетке опороса. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Поилка для поросят в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl — ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка для поросят в клетке опороса. Чаша эмалированная, фитинги...