Влияние агротехнических мероприятий выращивания на засоренность и влагообеспеченность кукурузы

<--Вернуться назад

pole+kukuruzi+zlaki+kukuruza+45927166339До цього часу тривають дискусії стосовно строків сівби кукурудзи. Наукою та практикою рекомендуються як більш ранні, в порівняні з оптимальними, так і більш пізні строки сівби. Останні сприяють кращому очищенню полів від пізніх бур’янів.

Слід відзначити, що вплив строків сівби на врожайність кукурудзи тісно пов’язаний із погодними умовами в період проростання насіння і на початку розвитку рослин. Ранній строк сівби може бути ефективнішим від наступного, а при сівбі в холодний і непрогрітий грунт та поверненні холодів — поступатися йому.

Вивчення строків сівби, густота стояння рослин різних гібридів кукурудзи проводились в навчально-дослідному господарстві „Ювілейний“ Полтавського державного сільськогосподарського інституту в 1995—1998 рр. Висівались гібриди: ранньостиглий Дніпровський 203 МВ та середньостиглий Дніпровський 310 МВ. Грунт дослідного поля — опідзолений чорнозем, утворений на карбонатному лесі важкосуглинистого механічного складу з вмістом гумусу в орному шарі 3,9—4,4 %, рухомого фосфору — 9,5 мг, калію — 14,2 мг на 100 г грунту.

 

Таблиця №1.
Запаси продуктивної вологи (мм) в шарі грунту 0—60 см на посівах кукурудзи
Строки визначення Гібриди Густота стояння рослин тис. шт./га
50 60 70 80
1995 рік (сухий)
Після сівби Дніпровський 203 МВ 73,9 72,3 73,4 73,0
Дніпровський 273 МВ 72,8 73,0 73,1 73,4
Дніпровський 284 МВ 73,8 73,8 72,9 72,9
Дніпровський 310 МВ 74,0 71,8 72,3 73,2
Цвітіння волоті Дніпровський 203 МВ 44,6 36,1 34,1 27,5
Дніпровський 273 МВ 45,1 37,5 35,7 27,7
Дніпровський 284 МВ 44,9 36,5 32,6 27,0
Дніпровський 310 МВ 44,4 36,7 31,3 26,1
1997 рік (вологий)
Після сівби Дніпровський 203 МВ 93,5 95,0 95,0 93,8
Дніпровський 273 МВ 96,7 96,5 96,8 92,0
Дніпровський 284 МВ 94,8 94,5 94,9 92,5
Дніпровський 310 МВ 94,3 93,8 93,0 92,9
Цвітіння волоті Дніпровський 203 МВ 49,0 45,2 40,2 28,6
Дніпровський 273 МВ 48,4 42,9 39,2 29,1
Дніпровський 284 МВ 46,4 40,1 38,1 25,7
Дніпровський 310 МВ 48,7 40,5 36,6 24,4

 

Таблиця №2.
Врожайність гібридів кукурудзи (ц/га) залежно від строків сівби та густоти стояння рослин
Строк сівби Густота стояння, тис.шт./га Дніпровський 203 МВ Дніпровський 273 МВ Дніпровський 284 МВ Дніпровський 310 МВ
1995 рік
23 квітня 50 45,8 47,7 51,5 54,1
60 50,5 54,5 58,9 61,7
70 52,4 60,7 60,5 63,3
80 53,3 60,7 58,5 61,9
1 травня 50 52,6 60,2 54,5 54,1
60 54,3 66,0 59,4 61,9
70 55,4 66,2 62,4 65,6
80 53,4 64,6 59,8 63,2
8 травня 50 46,0 53,4 51,6 58,3
60 50,6 56,4 58,4 66,2
70 54,6 61,0 58,8 65,8
80 51,2 61,6 56,6 53,4
15 травня 50 38,4 48,8 39,8 52,7
60 44,0 50,4 49,6 56,5
70 44,2 55,0 51,8 54,5
80 46,4 53,8 50,4 53,1
1997 рік
26 квітня 50 40,7 42,0 46,4 46,7
60 42,3 45,1 52,7 51,8
70 43,0 47,3 55,3 53,5
80 43,7 45,2 55,0 52,1
1 травня 50 41,2 44,2 48,7 47,4
60 41,9 44,9 53,2 51,3
70 42,0 46,3 53,3 51,0
80 42,4 45,9 53,1 50,7
8 травня 50 39,5 42,6 51,0 50,9
60 42,7 47,4 54,8 56,4
70 43,8 48,8 58,4 57,0
80 45,2 47,3 57,8 55,0
15 травня 50 37,4 40,9 46,7 40,6
60 41,1 44,3 50,7 45,7
70 41,8 45,6 53,0 48,2
80 38,7 43,8 52,2 46,2

Сума атмосферних опадів складала у 1995 році — 669,4, у 1996 році — 619,0, у 1997 році — 755,6 і у 1998 році — 563 мм. Але загальна кількість опадів не дає об’єктивної оцінки вологозабезпеченості посівів кукурудзи. Важливо проаналізувати кількість опадів за вегетаційний період та вміст продуктивної вологи в грунті. Так, за вегетаційний період 1995 року випало 297, 1996 року 274, 1997 року — 409,4 і 1998 року — 325 мм атмосферних опадів. Для порівняння візьмемо дані врожайності за 1995 та 1997 роки, які визначимо як сухий та вологий відповідно.

Починаючи із фази утворення 7—8 листка приріст вегетативної маси кукурудзи різко збільшується, що супроводжується значним підвищенням потреби рослин у воді. У фазі цвітіння волоті — молочна стиглість кукурудза накопичує велику кількість вегетативної маси, розвиває потужну листову поверхню та потребує великої кількості води. Після цього приріст сухої речовини продовжується, а сира маса рослин зменшується внаслідок зниження загальної оводненості тканин. В такій же послідовності із наростанням сирої маси змінюється і потреба у воді рослин. Відмічаючи період цвітіння волоті — молочна стиглість кукурудзи як критичний по вологозабезпеченності визначення запасів продуктивної вологи у нашому досліді проводились саме у цей період.

Аналізуючи показники запасів продуктивної вологи (табл.1) можливо зробити висновок, що вологозабезпеченість рослин кукурудзи у 1997 році була більшою, ніж у 1995 році, але погодні умови у ці роки помітно різнились не тільки за кількістю атмосферних опадів, а й температурним режимом та відносною вологістю повітря, що суттєво впливало на тривалість періодів росту та розвитку кукурудзи та її продуктивність.

Весняний період 1997 року характеризувався холодною погодою та рясними дощами. Грунт в період від першого і до третього строків сівби прогрівався не більш як на 5—6°С. Сходи кукурудзи з’явилися пізно і істотної різниці в появі їх відповідно строків сівби не спостерігалось, бо насіння кукурудзи пролежало в грунті понад 20 днів і почало проростати практично після 15 травня. Це, в свою чергу, негативно вплинуло на ріст, розвиток та врожайність гібридів кукурудзи (табл. 2). В період збирання врожаю вологість зерна гібриду Дніпровський 310 МВ становила понад 40%. Відомо, що для висушування до кондиційної вологості 14% на кожну тонну зерна кукурудзи необхідно затратити велику кількість енергії. Тому при вирощуванні кукурудзи слід опиратися в першу чергу на зовнішньо керовані фактори, завдяки яким ми зможемо встановити оптимальні умови для росту, розвитку та дозрівання кукурудзи.

За даними отриманої врожайності (табл.2) ми маємо можливість визначити найбільш прийнятну густоту стояння рослин та строк сівби для гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Аналізуючи 1995 рік, можемо стверджувати, що найвищу врожайність ранньостиглий гібрид Дніпровський 203 МВ формував при строках сівби 1 та 8 травня при густоті стояння 70 тис. рослин на гектарі. При сівбі 23 квітня врожайність не зменшувалась, при умові збільшення густоти стояння до 80 тис. рослин на га. Гібриди середньоранньої групи стиглості Дніпровський 273 МВ та Дніпровський 284 МВ найвищу врожайність сформували на строках сівби 1 та 8 травня при густоті стояння 60—70 тис. рослин на гектар.

 

Таблиця №№3.
Вплив строків сівби та густоти стояння рослин на забур’яненість посівів кукурудзи
Строки сівби Густота стояння тис. росл./га Забур’яненість
шт.м г/м
23—26.04 50 24,3 86,2
60 29,2 79,6
70 28,0 75,4
80 28,0 64,0
1.05 50 25,9 78,8
60 28,2 72,0
70 23,5 58,8
80 19,9 42,6
8.05 50 20,7 66,3
60 18,8 61,8
70 18,7 47,5
80 17,4 39,9
15.05 50 19,4 57,8
60 18,7 50,5
70 15,1 40,7
80 16,9 37,7

Від строків сівби залежить умови життя і розвитку рослин кукурудзи, повнота, дружність і своєчасність сходів, темпи росту і розвитку рослин, а також рівень урожаю. При виборі строків сівби необхідно враховувати грунтово-кліматичні умови. Зокрема, характерні у більшості років весняного періоду — темпи наростання температур повітря і грунту, їх рівномірність. Строки і частоту заморозків, загальну тривалість безморозного періоду, а також біологічні властивості вирощуваних гібридів та інші фактори. Отже, практичне вирішення питання про строки сівби кукурудзи завжди необхідно узгоджувати з умовами, які складаються у весняний період.

Треба підкреслити, що умови недостатнього зволоження Лісостепової зони вимагають особливо чіткого дотримання оптимальних строків сівби, оскільки верхній шар грунту тут швидко прогрівається і підсихає. При запізнілій сівбі насіння часто потрапляє в недостатньо вологий шар грунту, повільно вбирає воду і проростає неповністю, внаслідок чого сходи бувають зрідженими і ще більше пригнічуються бур’янами. До того ж пізно посіяні середньостиглі гібриди не завжди досягають повної стиглості через зниження температури восени.

Внаслідок сівби раніше оптимальних строків, коли насіння потрапляє в недостатньо прогрітий грунт, період сівба — сходи значно подовжується і в окремі роки (1997) досягає 24 і навіть більше днів.

Результати фенологічних спостережень за ростом і розвитком гібридів кукурудзи показують, що при більш ранніх строках сівби друга половина вегетації кукурудзи (від цвітіння волотей до повної стиглості) скорочується, а при пізніх — продовжується.

Подовження другої половини вегетації при пізніх строках сівби призводить до того, що процес формування зерна відбувається в менш сприятливих умовах, ніж при ранніх строках сівби. У другій половині вегетації середньодобова температура значно знижується, інтенсивність сонячного освітлення зменшується, відносна вологість повітря підвищується. В результаті цього процес формування зерна відбувається повільніше, ніж при сівбі в ранні строки, порушується нормальний процес пересування пластичних речовин із зелених органів у зерно, що негативно впливає на рівень врожаю і його якість.

Відомо, що кількість років з достатньою забезпеченістю кукурудзи на зерно теплом в нашій зоні у відсотках для гібридів різних груп стиглості становить: для ранньостиглих — 100%, середньоранніх — 90% і середньостиглих — 80%.

Кукурудза потребує доброго освітлення, затінення її бур’янами призводить до різкого пониження росту та зниження врожайності.

Боротьба з бур’янами на дослідних ділянках велась в системі основного та передпосівного обробітку грунту. Визначення потенційної засміченості в грунті на глибині 0—10 см показало, що тип її однорічний однодольно-дводольний, де переважають такі бур’яни як мишій сизий, просо куряче, щириця звичайна, гречка в’юнка, рідше зустрічались багаторічні: березка польова, осот рожевий.

На цій основі застосувався грунтовий гербіцид харнес в дозі 2,5 л/га, який забезпечив загибель бур’янів в середньому за роки досліджень від 75 до 85 %.

В досліді виявлена деяка залежність забур’яненості від строків сівби, вона дещо зменшується при більш пізніх строках. Поряд із цим помічена суттєва різниця в зменшенні ваги повітряно-сухої маси бур’янів зі збільшенням густоти стояння кукурудзи з 50 до 80 тис. рослин/га (табл.3).

Таким чином, проведені досліди показали, що ступінь забур’яненості посівів кукурудзи залежить від строків сівби та густоти стояння рослин. Найбільш високу врожайність гібридів кукурудзи забезпечує густота стояння рослин 60-70 тис./га при строках сівби 1 та 8 травня.

Количество просмотров – 415

 • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
 • Facebook
 • Одноклассники
 • Blogger
 • Add to favorites
 • email
 • В закладки Google
 • Google Buzz
 • LiveJournal
 • PDF
 • RSS
 • Twitter
 • Блог Li.ру
 • Блог Я.ру
 • Мой Мир
 • Яндекс.Закладки

Так же, смотрят:

Селекция кукурузы
Уборка кукурузы
Смешанные посевы кукурузы с бобовыми на силос и зеленый корм
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ
Технологии выращивания кукурузы на зерно
Кукуруза, выращивание и уход.
Особенности выращивания подсолнуха, кукурузы, пшеницы.
Устойчивость исходного материала кукурузы к пузырчатой головне и ее вредоносность в южной лесостепи ...
СОРТА И ВЫРАЩИВАНИЕ КУКУРУЗЫ
Вредители кукурузы и меры борьбы с ними
Технология возделывания кукурузы на силос – особенности выращивания и уборки урожая
Болезни кукурузы
Производство гибридных семян
Кукуруза в огороде
Бизнес на выращивании кукурузы
Послеуборочное дозревание зерна: пшеницы, ячменя, кукурузы
Технология возделывания кукурузы на силос и зеленый корм
Кукуруза требования к климатическим условиям
Минимализация обработки почвы при выращивании кукурузы в степях
Предпосевная обработка почвы под кукурузу
Негативные факторы влияющие на кукурузу
Особенности выращивания кукурузы на орошении
Физические свойства и физиолого-биохимические особенности кукурузы
Повышение урожайности зерна кукурузы
Генетика кукурузы
Выращивание кукурузы
Особенности качества заготовляемой кукурузы

Оставить комментарий

Войти с помощью: Интернет-магазин для животноводов!

Осушители для подстилки в животноводческих помещениях. Престартеры для поросят. Кормовые добавки для свиней. Оборудование для свинокомплексов. Станки для супоросных свиноматок. Станки для свиноматок на опоросе. Кормушки. Бетонно-щелевой пол. Бетонные балки. и многое другое!

Бетонно-щелевой пол 1000*500*100

      Высоко-качественный бетонно-щелевой пол, с ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ от завода-производителя!!! Производство: Украина. Размер: 1000 мм * 500 мм * 100 мм Вес: 63 кг. Диаметр... 

Бетонная балка 1800 мм

      Производство: Украина. Длина: 1800 мм Вес: 97 кг. Количество просмотров – 301 Так же, смотрят:Смешанные посевы кукурузы с бобовыми на... 

Кормушка для зоны доращивания, двухсторонняя, 1,20 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 1,20 м. Высота: 700 мм. Объем: 252 л. Количество просмотров... 

Индивидуальная кормушка для свиноматки оцинкованная

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Индивидуальная кормушка для свиноматки оцинкованная. Объем: 24 л. Количество... 

Короткий станок

    Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Индивидуальный короткий станок с  кормушкой из нержавеющей... 

Ограждение между тыльной стороной и стеной, 1,40 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

ПВХ перегородка, штыковый затвор, 1,20 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Перегородка ПВХ/Оцинк., штыковый затвор. В стоимость входит: – 1... 

ПВХ перегородка, автоматическое закрытие, 2,60 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, автоматическое закрытие. В стоимость входит: –... 

ПВХ перегородка, закрытие “щеколда”, 2,20 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, закрытие “щеколда”. В стоимость входит: –... 

Ограждение прохода (3 трубы), 1,25 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение прохода – рама из трех труб, панель из полимера. Расстояние... 

Ограждение на откорме между стеной и передней плитой, 2 м, выс. 0,60 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение на откорме между стеной и передней плитой, межосевое... 

Ограждение открывающееся для хрячника, выс. 1,20, длина 3,00 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение для хрячника открывающееся. Высота: рама – 1,07 м, 13... 

Сосковая поилка для свиноматки ×2 1980550

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки. Корпус из латуни. Ниппель из нержавеющей... 

Станция взвешивания и сортировки поросят на откорме TRISTAR

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Станция взвешивания и сортировки поросят на откорме TRISTAR Станция... 

Бетонно-щелевой пол 1500*500*100

      Высоко-качественный бетонно-щелевой пол, с ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ от завода-производителя!!! Производство: Украина. Размер: 1500 мм * 500 мм * 100 мм Вес: 95 кг. Диаметр... 

Бетонная балка 1900 мм

      Производство: Украина. Длина: 1900 мм Вес: 103 кг. Количество просмотров – 214 Так же, смотрят:Устойчивость исходного материала кукурузы... 

Кормушка для зоны доращивания, двухсторонняя, 1,40 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 1,40 м. Высота: 700 мм. Объем: 294 л. Количество просмотров... 

Индивидуальная кормушка для свиноматки из нерж стали

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Индивидуальная кормушка для свиноматки из нержавеющей стали. Объем:... 

Короткий станок, настенный бортик

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Индивидуальное короткое стойло, используется для групповой... 

Ограждение между тыльной стороной и стеной, 1,60 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

ПВХ перегородка, штыковый затвор, 1,40 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Перегородка ПВХ/Оцинк., штыковый затвор. В стоимость входит: – 1... 

ПВХ перегородка, швейцарское закрытие, 1 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, швейцарское закрытие. В стоимость входит: –... 

ПВХ перегородка, закрытие “щеколда”, 2,40 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, закрытие “щеколда”. В стоимость входит: –... 

Ограждение прохода (3 трубы), 1,50 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение прохода – рама из трех труб, панель из полимера. Расстояние... 

Ограждение на откорме между стеной и передней плитой, 2,25 м, выс. 0,60 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение на откорме между стеной и передней плитой, межосевое... 

Поилка MONOFLO для поросят в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка MONOFLO для поросят в клетке опороса. Чаша и фитинги из нержавеющей... 

Сосковая поилка для свиноматки из нержавеющей стали 1/4

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки из нержавеющей стали 1/4. Корпус и... 

Блок антивозврата для станции Тристар | TRISTAR

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Модуль антивозврата из нержавеющей стали оснащен вертикальными... 

Бетонно-щелевой пол 1800*500*100

      Высоко-качественный бетонно-щелевой пол, с ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ от завода-производителя!!! Производство: Украина. Размер: 1800 мм * 500 мм * 100 мм Вес: 100 кг. Диаметр... 

Бетонная балка 2000 мм

      Производство: Украина. Длина: 2000 мм Вес: 108 кг. Количество просмотров – 258 Так же, смотрят:Болезни кукурузыОсобенности выращивания... 

Кормушка для зоны доращивания, двухсторонняя, 1,60 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 1,60 м. Высота: 700 мм. Объем: 336 л. Количество просмотров... 

Кормушка из нержавеющей стали для свиноматки в клетке опороса.

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка из нержавеющей стали для свиноматки в клетке опороса. Количество... 

Ограждение в проходе между двумя тыльными частями станков, 1 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

Ограждение между тыльной стороной и стеной, 1,80 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

ПВХ перегородка, штыковый затвор, 1,60 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Перегородка ПВХ/Оцинк., штыковый затвор. В стоимость входит: – 1... 

ПВХ перегородка, швейцарское закрытие, 1,20 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, швейцарское закрытие. В стоимость входит: –... 

ПВХ перегородка, закрытие “щеколда”, 2,60 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, закрытие “щеколда”. В стоимость входит: –... 

Ограждение прохода (3 трубы), 1,75 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение прохода – рама из трех труб, панель из полимера. Расстояние... 

Ограждение на откорме между стеной и передней плитой, 2,50 м, выс. 0,60 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Ограждение на откорме между стеной и передней плитой, межосевое... 

Поилка для поросят в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Поилка для поросят в клетке опороса. Чаша эмалированная, фитинги... 

Сосковая поилка для свиноматки 15X21 18-28

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Сосковая поилка для свиноматки 15X21 18-28. Корпус и механизм из нержавеющей... 

Бетонно-щелевой пол 2000*500*100

      Высоко-качественный бетонно-щелевой пол, с ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ от завода-производителя!!! Производство: Украина. Размер: 2000 мм * 500 мм * 100 мм Вес: 128 кг. Диаметр... 

Бетонная балка 2100 мм

      Производство: Украина. Длина: 2100 мм Вес: 113 кг. Количество просмотров – 263 Так же, смотрят:Особенности качества заготовляемой кукурузыКукуруза... 

Кормушка для зоны откорма, односторонняя, 0,90 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Длина: 0,90 м. Высота: 1 000 мм. Объем: 180 л. Количество просмотров... 

Кормушка пластиковая для свиноматки в клетке опороса

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Кормушка пластиковая для свиноматки в клетке опороса. Количество... 

Ограждение в проходе между двумя тыльными частями станков, 1,20 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

Ограждение между тыльной стороной и стеной, 2 м

  Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Вспомогательная дверца для определения охоты. Подходит для... 

ПВХ перегородка, штыковый затвор, 1,80 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Перегородка ПВХ/Оцинк., штыковый затвор. В стоимость входит: – 1... 

ПВХ перегородка, швейцарское закрытие, 1,40 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. ПВХ перегородка, швейцарское закрытие. В стоимость входит: –... 

Дверца для прохода хряков, 0,50 м

Производство: Франция, компания Cooperl – ведущий интегрированный производитель свинины во Франции. Дверца для прохода хряков в корпусах осеменения для определения...